Wednesday, March 17, 2010

Gibangon Nya Ako

Gugma’g kalooy ni Jesus,
Nagbawi sa akong kalag;
Ug gikan sa pagkapukan
Gibangon Niya ako.

KORO:

Gikan sa yanang sa sala
Ako gikuha ni Jesus
Gikan niadtong kadulom
Ni Kristo giagak ako.

Dugay Siya nga nagtawag
Samtang ako nasalaag,
Ug sa mingtoo na ako,
Iyang gipasaylo.

Gikoronahan sa tunok,
Gidupa ug gitamay S’ya;
Ning kasakit nga mabangis
Giluwas Nya ako

Buksi Ang Mata Ko

Ang mata ko hayagan Mo,
Sa matuod patan-awon,
Yawi sa kaluwasan ko,
Hatagan Mo ako karon.
Naghulat ako O Dios,
Sa kabubut-on Mo karon;
Ang mata ko hayagan Mo, Ginoo ko!

Dalunggan ko ablihan Mo,
Sa matuod pabation
Dayon mawalang dautan
Kon hidunggan ang tingog Mo,
Naghulat ako, O Dios,
Sa kabubut-on Mo karon;
Dalunggan ko ablihan Mo, Ginoo ko!

Baba ko pasultihon Mo,
Sa Imong pulong matam-is,
Ang kasingkasing ko andam
Sa Imong gugma pasudlan.

Nagahulat ako O Dios,
Sa kabubut-on Mo karon;
Ang kasingkasing ablihi, Ginoo ko!

Nadungog Ko Nga Gibobo

Nadungog ko nga gibobo,
Ang way bayad grasya Mo,
Sa malang yuta gihatag,
Gahini ako, Jesus.

KORO:

Ug ako, Oh Jesus,
Panalangini ako.

Bisan ug makasasala,
Dili Mo pagbiyaan ;
Mahimo Imong biyaan,
Apan kaloy-i ako.

Dili Mo ako pasagdan,
Kanimo uban ako;
Gugma Mo gihandum nako,
Tawgon Mo usab ako.

Diosnong gugma di mabalhin,
Dugo ni Jesus mahal,
Way sukod Iyang kalooy,
Saksi ning tanan ako

Pagkalalum Sa Kalooy

Unsa Nga Pagkalalum
Ang kalooy ni Jesus!
Mapasaylo ba ako
Nga malinapason man.

Dugay Sya ginasubo
Tungod sa gibuhat ko!
Wala ko pamatia
Iyang mga pagtawag.

Maloloy-on si Jesus,
Gipasaylo na ako!
Ang silot nga angay ko
Iya man gikuha na.


Gisamaran si Jesus,
Tungod sa akong sala!
Bisan ginasakit Sya,
Gugma Nya ako pa

Kanimo, Oh Jesus, Mito-o ‘Ko” HE # 99 (My Faith Looks Up To Thee

Kanimo, Oh Jesus Cordero Ka sa Dios, Mitoo ‘ko ;
Pamatia ako. Papasi sa sala, Himoa karon Imo gayud.


Kon may kaluya ‘ko. Dasiga. Oh Jesus, Sa grasya Mo :
Sa paghinumdum ko, Sa kamatayon Mo. Hinaut gugma ko, Magdilaab.


Sa mga kagubut, Sa mga kaguol Ikaw’ng suga ;
Hayag ang kangitngit, luha pahiran Mo, Oh bantayi ako, Ginoo ko!


Sa akong pagtabok, sa halalum suba, Kupti ako ;
Tanang kahadlok ko, kuha-a Ginoo ; Kugoson Mo ako Sa Himaya.A-men

Gikinahanglan Ka

Gikinahanglan Ka,
Matam-is kong Jesus;
Malomong tingog Mo,
Kalinaw ko.

KORO:

Akong gikinahanglan
Sa tanang panahon;
Ako panalangini
Moduol ako.

Bililhon kong Jesus,
Padul-an Mo ako;
Pagtintal way gahum
Sa luyo Mo.

Gikinahanglan Ka,
Tudloan Mo ako
Aron ang saad Mo
Matuman gayud.

Gikinahanglan Ka,
Balaan nga Jesus;
Imoha na ako,
Anak sa Dios

Manluluwas Ko Nagmando

Manluluwas ko nagmando, unsa pay hangyoon ko?
Duha-duhaan ba nako ang pagtultol nga dayon?
Ang langitnong pakigdait akong kuptan man karon,
Kay hingsayran ko sa hingpit nga matarung si Jesus;
Kay hingsayran ko sa hingpit nga matarung si Jesus.


Manluluwas ko nagmando, malipayong dalan ko;
Grasya ginahatag Niya ug kalan-on sa kalag.
Bisan lawas ko magluya ug kalag ug uhawon,
Sa bato akong makita ang ilimnon nagtubod;


Manluluwas ko nagmando, Iyang gugma hingpit man:
Gisaad Nya kanako Puluy-anang matahum,
Kong moadto na sa langit,Sa himaya nga dayon:
”Ug kini akong awiton, Nga nagmando si Jesus. Amen