Wednesday, March 17, 2010

Ako Nagaampo Tungod Kanimo

May manluluwas ako nga nag-ampo,
Siya ang mahigugmaong higala ko:
Karon usab gibantayan ako Niya
Hinaut nga Sya unta maimo man.

KORO

Ako nagaampo tungod lang kanimo
Ako nagaampo tungod lang kanimo.

Duna akoy Amahan nga kanako
Sa hingpit nga paglaum nagahatag,
Unya kong sa langit ako Niya tawgon.
Hinaut unta nga makauban Ka.

Kung ni Jesus na Ikaw igakita,
Suginling uban Sya Manluluwas mo;
Unya igaampo nga sa himaya
Sila nga tanan ni Jesus madala

No comments:

Post a Comment