Tuesday, March 9, 2010

Kitaon Ta Si Jesus

Kitaon ta si Jesus kay ang landong
Sa kinabuhi buot modulom;
Iyang lig-onon maluyang pagtoo
Ug ang kasakit puypuyon Niya.


Kitaon ta si Jesus, ang malig-ong
patukoranan sa pagtoo ta;
Way makahimo pagbalhin kanato
Ning baruganan kong makita Sya.


Kitaon ta si Jesus kay ang dan-ag
Sa sugang, lain nagakapalong;
Sa panaw ta, kong wa na’y ikalamdag,
Di maguol, kang Jesus humangad.


Kitaon ta si Jesus ang Ginoo,
Kini lamang ang kinahanglan ta;
Kusog, kalipay ug ang kabubut-on
Pagadawaton kong makita Sya.


Kitaon ta si Jesus, Manluluwas,
Kay may pagdait kong makita Sya;
Sya namatay, nabanhaw, nanalipod
Adlaw sulud, ngitngit pabilin na. Amen

No comments:

Post a Comment