Tuesday, March 9, 2010

Patukoranan Sya

Patukoranan Sya sa Iglesya nga putli,
Ang mga batong buhi ginatukod Niya;
Ang templo nga balaan, ang Diosnon nga balay,
Iglesya nga matuod, lungsod nga langitnon,


Pinili Niya sa nasud nga tanan;
Gibayran na ni Kristo, pagkamahal gayud!
Ang Iyang kamatayon maoy buhing lukat.
Sa mga Magtutoo, binugkos sa gugma.


Karon dinhi pagtamay, paglutos, pagdumot;
Sulod ang mga budhi, sa gawas kaubot.
Sa gabii paghilak, sa buntag pag-awit,
Ang kasubo matapos, mahimong kalipay.


Iglesya nga balaan, karon ka maghulat
Sa sulod Pamanhonon nga naga-ingon na:
”Oo, Ako moanhi! Ug magtubag ikaw!”
”Umari Ka, Ginoo, Pagkabulahan ko!”Amen

No comments:

Post a Comment