Wednesday, March 17, 2010

Sa Pagpamanagbanag

Sa Pagpamanagbanag magasinggit ako,
“Dalaygon si Jesus”
Sa buhat ug pag-ampo sa Dios ako modangup :
Dalaygon si Jesus.

Ang kangitngit modan-ag kung magsangpit kita,
”Dalaygon si Jesus”
Yawan-on nga gahum mahadlok sa pulong
”Dalaygon si Jesus”

Sa langitnong himaya, may awit matam-is,
“Dalaygon si Jesus”
Ang yuta, dagat, langit motubag ang tanan,
“Dalaygon si Jesus.”

Samtang buhi ako, kini ang awit ko,
“Dalaygon si Jesus.”
Sa tuig nga tanan ang alawiton ko,
“Dalaygon si Jesus

No comments:

Post a Comment