Tuesday, March 9, 2010

Atong Suga Nga Nag-iwag

Atong suga nga nag-iwag, Kong masalaag kita;
Ang tuburan sa kalooy, Imnan sa nagpanaw.


Kalan-on sa atong kalag, Mana nga gikan sa Dios;
Tamdan diin hisayran ta, Ang lungsod langitnon.


Pulong sa usa ra ka Dios; Saad sa Iyang Anak;
Kong dili magatudlo Ka, Ako masalaag. Amen

No comments:

Post a Comment