Tuesday, March 9, 2010

Espiritu Nga Magmamando

Oh Espiritu sa Dios, akong Magmamando Ka;
Kuptan Mo akong kamot, niining paglakaw ko.
Ang kalag ko nga subo malipayon pagdungog.
Magpapanaw sunda ko sa himaya dad-on ka.


Abyan ug kauban ko sa panahon nga tanan,
Di biyaan Mo ako ning paghisalaag ko.
Kong kusog na ang unos, daku ang kahadlok ko,
Pulong Mo: ”Magsalig ka, kay bantayan Ko ikaw.”


Kong kabudlay tapos na, kang Jesus magahulat;
Magaampo man ako, nga karon tultolan Mo,
Ug kon magtinga ako, Jesus lang paglaum ko;
Pulong Mo: ”Magsalig ka, kay bantayan Ko Ikaw.” Amen

No comments:

Post a Comment