Wednesday, March 17, 2010

Ang Ginoo Magbalantay Ko

Akong magbalantay mao si Jesus,
Wala nay makulang sa akong kalag;
Ako gitultolan sa lunhaw’ng sibsiban,
Sa tin-aw nga tubig paimnon ako;
Sa paghisalaag papaulion.

Kon sa kawalogan maglakaw ako
Bisan pa sa landong sa lubnganan ko;
Wala koy kalisang kay naa Ikaw
Molig-on kanako sa Imong sungkod,
Molipay kanako sa kaguol ko.

Kon may kalisdanan, Ikaw mag-andam,
Sa talad kanako nga puno sa grasya;
Sa lanang mahumot gihiso ako
Ug ang tagayan ko nagaawas na,
Unsay akong kulang sa Imong gugma.

Itugot Ginoo, ang kalooy Mo,
Ug Imong kaayo magsunod kanako
Hangtud nga makita ang himaya Mo;
Sa human ang panaw ning kawalogan,
Sa ginharian Mo modangat ako

No comments:

Post a Comment