Wednesday, March 17, 2010

Akong Tanan Itugyan Ko

Akong tanan itugyan ko,
Kay abyan sa batan-on Ka;
Karon Imohon na gayud,
Moanhi ko Jesus.

Karong batan-on pa ako,
Mabaskug ug maputli pa;
Sa pag-alagad kang Jesus,
Moanhi na ako.

Buntag sa adlaw ko sayo,
Maoy subayon ko gayud,
Sa pag-alagad nga hingpit
Busa, nia ako.

King kabatan-on ug kusog
Ug tanan nga mahimo ko,
Tungod sa kamatuuran
Ihalad ko Jesus

No comments:

Post a Comment