Tuesday, March 9, 2010

Sa Talad Mo Jesus

Sa talad Mo Jesus, niining takna,
Pabatia Kami sa gugma Mo;
Ginoo,hinloi kaming tanan
Aron kami mosalo nga takus.


Kining tinapay Mo bendisioni,
Pun-a ang kopa man sa grasya Mo;
Kanimo lamang nangita kami,
Aron makita namong kalinaw.


Ang among pagtoo mahingpit na,
Mawagtang ang mga kaluya ‘sab;
Kay sa tinapay Sa kinabuhi
Kami mangabusog ug maluwas.


Pakan-on Mo kami, Ginoong Jesus,
Sa matag adlaw mandoi usab;
Hupnga na king kalag sa grasya Mo
Aron sa langit modangat kami

No comments:

Post a Comment