Wednesday, March 17, 2010

Kay Naako Na Si Jesus

May dakong pagkabalhin sa akong kalag,
Kay naako na si Jesus;
May kahayag nga dugay’ng gipangita ko,
Kay naako na si Jesus.

KORO :

Kay naako na si Jesus
(Si Jesus)
Sulod niining dughan ko
(Dughan ko)
Nagbaha ang kalipay sa akong kalag,
Kay naako na si Jesus.

Sa pagkahisalaag mibiya ako,
Kay naako na si Jesus ;
Ug ang daghang sala ko napanas tanan,
Kay naako na si Jesus.

Ang malig-ong paglaum naako gayud,
Kay naako na si Jesus;
Ug nahanaw ang dag-um sa akong dalan,
Kay naako na si Jesus.

Bisan sa kamatayon may suga ako,
Kay naako na si Jesus;
Ang ganghaan sa langit hingkit-an ko man,
Kay naako na si Jesus

No comments:

Post a Comment