Wednesday, March 17, 2010

Sa Manunubos Duol Kamo

Sa Manunubos duol kamo, kini mao ang pulong Niya;
Malumong tingog nagatawag, "Duol kamo karon."

Koro:
Malipayon ang pagtigum ta, kong maputli gikan sa sala
Ug didto magatigum kita sa Iyang puluy-an.

Ang Iyang pulong matngonan mo, sa malipayon sundon
Siya.
Siya himoong pinili Mo, "Duol kamo karon."

Nia uban kanato karon, sugo ni Kristo tumanon ta;
Malomong tingug nagatawag. "Duol kamo karon

No comments:

Post a Comment