Tuesday, March 9, 2010

Dunay Halangdon Kalomo

Dunay halangdong kalomo Sa Manluluwas ta;
Masidlak purongpurong N’ya
May grasya nga hupong, May grasya nga hupong.


Walay kasama Sya gayud Sa mga tawong tanan;
Labaw ang Iyang katahum
Sa langitnong panon, Sa langitnong panon.


Hingkit-an ang kasubo ko, Ug Iyang giwala;
Gipas-an pa gayud ang krus
Ug ang kasakit ko Ug ang kasakit ko.


Kalipay, kinabuhi ko, Siya ang Tuburan;
Ang kamatayon gidaug,
Lubnganan man usab, Lubnganan man usab.


Tungod sa dakong gugma Mo, May panalangin ko;
Kong libo pa ang lawas ko, Kanimo ihalad ko. Amen

No comments:

Post a Comment