Wednesday, March 17, 2010

Sa Laing Lungsod Ang Puloy-anan Ko

Sa laing lungsod man ang puloy-anan ko,
Diin ang kalipayan ug ang pagdait;
Sinugo man ako sa yutang halayo,
Gikan sa Dios nga Hari ko.

KORO:

Patalinghugan mo karon
Ang mga pulong langitnon;
Bumalik ka sa Dios nga mahigugmaon,
Magpakig-uli ka sa Dios.

Sugo Niya kini. ”Ang mga taw’ng tanan
Managhinulsol na, magbiya sa sala,
Aron ang mosugot Kanako mouban.”
Kini ang tuyo sa Hari.

Ang puloy-anan ko labing mahayag pa,
Kahimayaan Iya sa Ginoo ta;
Pulong sa Hari ko nga didto magpuyo.
Tanang magtuman Kaniya

No comments:

Post a Comment