Tuesday, March 9, 2010

Nanaug Ang Anak Sa Dios

Nanaug ang Anak sa Dios Aron sa pag-asdang,
Sa bandila sa pagdaug; Kinsa ang modala?
Ang andam sa pag-antus sa kasakit ni Jesus,
Mokuyog pagpas-an sa Krus Kinsa ang mosunod?

Ang unang mga matires way gikahadlokan,
Sa atbang sa lubnganan nagasalig kang Jesus;
Bisan gilutos na sila sa nga kaaway,
Nangayog pasaylo sa Dios; Kinsa ang mosunod?

Mga balaan nga kalag atua sa langit,
Sa atbang sa Ginoo malipayon na gayud;
Sa dakung alantuson ug sa mga kaguol,
Mingdangat na sila didto, Kinsa ang mosunod?

Hinaut unta nga kita mosunod kanila,
Sa pagdaut sa kadautan sa kalibutan,
Oh Dios ibubu na ang grasya, tabangi kami,
Aron kami makadaug Sa maayong pagsunod. Amen

No comments:

Post a Comment