Tuesday, March 9, 2010

Gabiing Malinaw

Gabiing malinaw, madulom ang tanan,
Gawas lang sa batang Jesus Nga gibantayan nila
Sa langitnonng kalinaw: Ni-ang Mesias karon.


Hingpit nga kalinaw, masulaw ang tanan!
Magbabantay nagdungog Sa pag-awit langitnon.
Dalaygon ang Dios! Ni-ang Mesias karon.


Gabiing balaan, Bitoon nagtultol Sa maalam mga tawo
Nga mosimba kang Jesus Nga natawo karon,
Ni-ang Mesias karon.


Hingpit nga gabii, Bitoong masilaw,
Ngari ug awiton ta Aleluya kang Jesus!

No comments:

Post a Comment