Wednesday, March 17, 2010

Pagkalalum Sa Kalooy

Unsa Nga Pagkalalum
Ang kalooy ni Jesus!
Mapasaylo ba ako
Nga malinapason man.

Dugay Sya ginasubo
Tungod sa gibuhat ko!
Wala ko pamatia
Iyang mga pagtawag.

Maloloy-on si Jesus,
Gipasaylo na ako!
Ang silot nga angay ko
Iya man gikuha na.


Gisamaran si Jesus,
Tungod sa akong sala!
Bisan ginasakit Sya,
Gugma Nya ako pa

No comments:

Post a Comment