Wednesday, March 17, 2010

O Malipayong Panahon

O malipayong panahon Pagpili ko sa akong Dios;
Dakong kasadya nako nga imantala sa tanan.

KORO:

Palaran! Palaran! Adlaw sa kaluwasan ko!
Gitudloan ako Niya Sa paghigugma sa tanan.
Palaran! Palaran! Adlaw sa kaluwasan ko!

O paghiusang malig-on Sa akong gugma kang Jesus,
Pun-on ang Iyang simbahan Sa alawitong langitnon.

Ang dakung buhat tapus na Sa Dios inubanan ako,
Iyang pagmando sundon ko, Kay Sya nagdawat kanako.

Pahulay na akong kalag, Ning akong kabulahanan;
Ug kang Ginoong si Jesus Dili gyud mobulag ako

No comments:

Post a Comment