Wednesday, March 17, 2010

Kon Manlakaw Kita

Kon manlakaw kita
Uban sa Ginoo,
Mahimayaon ang dalan ta;
S’ya pabilin gayud
Mag-uban kanato
Kon lumaum, tumahod sa Dios.

KORO:

Lauman ta ug tahuron ang Dios
Walay laing mahimo nga igabulahan.

Maitum ang dag-um
Magapandong karon,
Madali Niya nga palaon;
Sa tanang kalisod
Makadaug kita
Kon lumaum, tumahod sa Dios.

Kon motabang kita
Sa atong isigkatawo,
Si Jesus andam sa pagbalos;
Ang tanang kamingaw
Pulos mangahanaw,
Kon lumaum, tumahod sa Dios

No comments:

Post a Comment