Monday, March 8, 2010

Niadtong Gabii Sa Patag

Niadtong gabii sa patag, Ang mga magbalantay
Naglantaw sa kahayag sa Himayang langitnon,
Himayang langitnon.

Nakita nila ingon man Sa kalangitang hayag,
Ang Diosnong angel nag-awit
Balitang matuod. Balitang matuod.

Ug nabatian nila man ” Dili kamo mahadlok,
Kay akong gidala karon Kalipay nga daku,
Kalipay nga daku.”

”Makita ninyo si Jesus, Ang atong manluluwas;
Sa lungsod didto ni David
Nataw Siya karon, Nataw Siya karon. Amen

No comments:

Post a Comment