Tuesday, March 9, 2010

Sa Linibong Mga Tingog

Sa linibong mga tingog Ginadayeg si Jesus;
Kay naghari na ang gugma, malipayon ang tanan.
Sa langitnong lingkoranan Nagahari Sya gamhanan
Pagdayegon, pagdayegon Atong Hari si Jesus.


Hari sa kahimayaan, Purongan Ka nga dayon;
Way mahimulag Kanimo Sa mga linuwas Mo.
Magkalipay sila didto Sa atubang mo sa langit:
Pagdayegon, pagdayegon Atong Hari, si Jesus.


Dalia ang pag-abot Mo, Adlawng mahimayaon,
Nga sa tawag nga gamhanan
Langit, yuta mawala, Magaawit sa pagdayeg.
”Daygon Ka, O Hari namo!
Pagdayegon, pagdayegon Atong Hari si Jesus. Amen

No comments:

Post a Comment