Monday, March 8, 2010

O Diyutayng Lungsod Sa Belen

Oh diyutayng lungsod sa Belen, daw nagakatulog
Nga napuno sa kalinaw ug kahayag man:
Apan sa kangitngitan naghayag ang Suga.
Tanang kahadlok, paglaum nagtipons sa Belen.

Sa sabakan ni Maria natawo si Jesus,
Ang manulonda nga daghan nagatukaw gayud;
Mga bitoong hayag, imantala karon.
Ang pagkatawo ni Jesus, sa lungsod sa Belen.

Ug sa kahilun halalum gihatag si Jesus,
Ingon man gihatag karon ang mga gasa Nya;
Wala ing igdulungog makabati gayud,
Apan kong malumo’ng tanan, si Kristo mosulod.

Balaang bata sa Belen, haria na kami;
Papasa ang tanang sala, king dughan puy-i na.
Amo karong nabati ang honing langitnon:
Ngari karon, Emmanuel, ug ubani kami. Amen

No comments:

Post a Comment