Tuesday, March 9, 2010

Tipkang Tinapay Sa Kinbuhi

Tipkang tinapay saa Kinabuhi,
Ingon niadtong Imong pagtipik;
Tudloan Mo ako sa gugma Mo,
Aron Kanimo lang magpuyo ko.


Bendisioni, Jesus, ang pulong Mo,
Ingon didto sa Galilea man,
Sa kasulatan gipangita Ka,
Oh Buhing Pulong ginahandum ko.


Buhing tinapay ko, Ikaw gayud;
Pulong Mo maoy kaluwasan ko;
Unya tanang gapus malugtas na,
Ug ang pagdait Mo madawat ko. Amen

2 comments: