Tuesday, March 9, 2010

Nabanhaw Ang Manluluwas Ko

Naghigda sa lubong Ang Manluluwas,
Ang pagkabanhaw N’ya ginahulat.

Koro:

Nabanhaw Sya sa lubong
(Nabanhaw)
Ang kaaway Nya gidaug na
(Daug na)
Ang gahum sa kangitngitan gidaug.
Sa mga balaan magahari Sya.
Buhi na!
(Buhi na)
Nabanhaw!
(Nabanhaw)
Daygo nato si Jesus. Amen.


Ilang gibantayan Ug gitiman-an
Ang lubong sa akong Manluluwas.

Ang lawas ni Jesus wala madunot,
Nabukas ang lubong sa Ginoo!

No comments:

Post a Comment