Wednesday, March 17, 2010

Manluluwas Ko Nagmando

Manluluwas ko nagmando, unsa pay hangyoon ko?
Duha-duhaan ba nako ang pagtultol nga dayon?
Ang langitnong pakigdait akong kuptan man karon,
Kay hingsayran ko sa hingpit nga matarung si Jesus;
Kay hingsayran ko sa hingpit nga matarung si Jesus.


Manluluwas ko nagmando, malipayong dalan ko;
Grasya ginahatag Niya ug kalan-on sa kalag.
Bisan lawas ko magluya ug kalag ug uhawon,
Sa bato akong makita ang ilimnon nagtubod;


Manluluwas ko nagmando, Iyang gugma hingpit man:
Gisaad Nya kanako Puluy-anang matahum,
Kong moadto na sa langit,Sa himaya nga dayon:
”Ug kini akong awiton, Nga nagmando si Jesus. Amen

No comments:

Post a Comment