Sunday, March 7, 2010

Tuburan Sa Panalangin

Tuburan sa kinabuhi, sa pag-awit tudloi;

Sa kalooy Mo nga dayon takus nga pagdygon Ka;

Tudloi sa alawiton sa pagdayeg kang Jesus;

Ang dakong gugma Kaniya maoy gugmang tuburan.


Dinhi ato nga timan-an, ang pagtabang langitnon;

Kaniya kita, molaum ang himaya dangaton.

Gipangita ako Niya sa nahisalaag pa,

Ang dugo Nya giula alang sa akong sala.


Daku man ang akong utang, nakatabang grasya Mo:

Imong gugma di mabugto nga kanako naghigut.

Hilig ako paghisa-ag ug sa pagpasaylo Mo;

Kasingkasing ko ulaya, Oh Jesus nga may gahum. Amen

No comments:

Post a Comment