Wednesday, March 17, 2010

Jesus Ikaw Nagtindog

Jesus, Ikaw nagtindog gawas sa pultahan,
Nagahulat Ka didto, kung pagaablihan;
Kristianos ginatawag kita sa ngalan N’ya,
Kaulawan kita kung pasagdan ta Siya.

Jesus, Imong gituktok ang samdon Mong kamot.
May purong Ka sa tunok, luha sa nawong Mo;
Dili hilabwang gugma, pailub nga tunay,
Hilabihang sala ko sa dughan naglukob.

Jesus, Ikaw naghangyo, malomong tingog Mo,
“Anak ko, hinuklogi ang kamatayon Ko”
O Dios, kami nagbasol; pasudlon na Ikaw
Daygon Ikaw Ginoo, ug bantayi kami

No comments:

Post a Comment