Tuesday, March 9, 2010

Krus Ni Kristo Akong Himaya

Krus Ni Kristo Akong Himaya Sa tanang katuigan,
Lamdag sa Diosnong kaagi Natingub sa Iyang Krus.


Kung ang kaguol modangat, Ang paglaum mawagtang,
Niadtong Krus ako motutok, Nagsidlak sa kalinaw.


Kung ang adlaw sa kalipay Nagdan-ag sa dalan ko,
Labi pa ang Krus mohayag Ang suga sa panaw ko.

Pagmaya kon kasakitan Ginabalaan sa Krus;
May kalinaw’ng way paghunong Ug kalipay nga dayon. Amen

No comments:

Post a Comment