Monday, March 8, 2010

Pamatia Ang Balita

Pamatia ang balita, Ang himayang langitnon;
Ang pagdait ug ang gugma Gipahayag na sa Dios.
Mag-awit ang kayutaan, Duyog man ang kalangitan;
Imantala ang bug-os; Natawo ang Manunubos;
Alawitong langitnon: ” Himayaon sa Jesus!”

Ginasimba na sa langit, Ang Ginoo nga dayon,
Ming-anhi dinhi sa yuta, Sa kahimtang nga kabus.
Sa unod nagatakuban, Ang Dios nagapakatawo!
Dakung kahibulongan:
Si Jesus ang, ang Emmanuel!
Alawitong langitnon: ” Himayaon si Jesus”!

Hari Sya sa pakigdait, Ug sa katarungan man,
Kinbuhi ug kahayag, Si Jesus sa nga tanan.
Ang himaya gitalikdan Sa pagluwas sa katawhan.
Ginahatag na sa tawo, Kinbuhi nga bag-o;
Alawitong langitnon: ”Himayaon si Jesus.” Amen

No comments:

Post a Comment