Tuesday, March 9, 2010

O Pagkamalig-ong Patukuranan

O pagkamalig-ong patukuranan.
Gitukod karon sa pulong sa inyong Dios,
Unsa pay isulti labaw pa sa ginasulti
Kaninyo nga nagsalig kang Kristo Jesus,
Kaninyo nga nagsalig kang Kristo Jesus.

”Dili ka mahadlok; Ako ang nagakuyog,
Ako imong Dios nga nagatabang gayud,
Ako kang lig-onon nga dili ka mapukan
Tinuboy ka sa Akong gamhanan nga kamot
Tinuboy ka sa Akong gamhanan nga kamot.”

”Kung patabukon ka sa lalum nga suba
Dili ka ianod sa sulog makusog:
Ako mouban sa pagtabang ug paglipay,
Tanan mo nga kasakit pagbalaanon Ko Tanan mo nga kasakit balaanon Ko.”

”Kalag nga Kang Kristo Jesus nagpauraray,
Dili, dili Ko igasalikway gayud;
Nianang kalag, bisan gukdon sa kaaway
Ako magaluwas ug magbantay sa gihapon
Ako magaluwas ug magbantay gayud.” Amen

No comments:

Post a Comment