Tuesday, March 9, 2010

O Jesus Kanhi Tinamay

O Jesus kanhi tinamay, Hari nga dalaygon ka,
Namatay tungod kanamo paghatag sa kaluwasan;
Daygon Ka, Oh Manluluwas.
Magpas-an sa sala Tungod sa Imong paghalad
Nangabuhi na kami.


Ginahin ka nga Kordero Sa sala gibutangan,
Gugma ang dihug kanimo, Pagtubos gihingpit Mo;
Gipasaylo ang katawhan Sa gahum sa dugo Mo,
Ang Himaya man nabuksan, May pagdait, tawo ug Dios.


Daygon Ka, Jesus, sa langit, Daygon nga puloy-an Mo,
Sa tanan Ikaw yukboan Sa luyo sa Amahan,
Diin didto Ka nag-ampo Alang sa nakasala;
Sa kanunay nagahangyo, Nga kami mahilangit

No comments:

Post a Comment