Tuesday, March 9, 2010

Oh Gugma Nga Way Paglubad

Oh gugma nga way paglubad, Kanunay nagtubod;
Bisan kanunay gihalad, Dili man mohubas.

Di kinahanglan paglupad, Pagkab-ot kang Jesus;
Way kahiladman nga takus, Kanya makalumos.

Matam-is ug malomo S’ya Ug dayong tabang ta;
May pakig-ambit man kita Kan’ya sa pagtoo.

Makabulong ang bisti N’ya Sa ato nga sakit,
Sa kaguol ug kasubo Nagpuypoy man Siya.

Oh Dios ug Magtotoon Ka Kanamo nga tanan;
Kanimo maminaw kami, Sulondon namo Ka. Amen

No comments:

Post a Comment