Wednesday, March 17, 2010

Si Jesus Atong Abyan

Si Jesus ang atong Abyan,
Sa sala ta nagpas-an ;
Ang tanan mahimo nato
Sa pag-ampo kang Jesus.
Ang kalinaw ta mahanaw,
Ang kasakit modako,
Kay dili kita kanunay
Magaampo kang Jesus.

Kon adunay kalisdanan,
Pagpanulay, kaguol,
Di kita magamaluya,
Kang Jesus ig-ampo ta.
Abyan Syang matinumanon,
Sa kasakit modala,
Sa kaluya ta nasayod;
Ampoan ta si Jesus.

Kung maluya ang kalag ta,
Natugob sa kaguol,
Sya ang atong Dalangpanan,
Magaampo kang Jesus.
Kung sa atong mga abyan,
Ginatamay man kita;
Modangop kang Jesus lamang,
Magaampo Kaniya

No comments:

Post a Comment