Tuesday, March 9, 2010

Ang Lungsod Nga Balaan

Ang lungsod nga balaan Nga gilaktan ni Jesus.
Nasulat sa basahon Ang mga tinagoan.
Gipanamastamasan ug gipakaulawan
Ang atong Manunubos sa katawhan nagtubos.


Dugay na nga panahon Naglakaw ang Ginoo,
Wala Niya baliha Ang kakapoy gidala.
Sa atong Manluluwas;
Hari sa kalangitan Ang balaan nga Jesus.

May usa ka gabii Nga ang bagyo mihuros;
Sa ibabaw sa balod Naglakaw Siya gayud,
Gipahunong ang hangin Sa gamhanang nga pulong,
Sa katawhan gisangyaw Ang gahum sa atong Dios.Amen

No comments:

Post a Comment