Tuesday, March 9, 2010

Purongpurongan Sya

Purongpurongan ta, Korderong gamhanan,
Langitnong mga pag awit pamati na kamo;
Pag awit! Pagdayeg! Kay Sya ang namatay,
Dayegon nato si Jesus, atong Manunubos.


Purongpurongan ta ang Hari sa Gugma,
Kanhi Sya gisamaran man dinhi sa mga tawo;
Sa langit atua karon himayaon,
Ug naga awit ang tanan sa Iyang katahum.


Purongpurongan ta ang Haring may gahum,
Sa langit ug sa yuta man gamhanan Sya karon:
Pasidunggan Sya ang Manluluwas ta,
Tahuron ta sa kataha si Kristong atong Dios. Amen

No comments:

Post a Comment