Monday, March 8, 2010

Tabangi Na Kami

Tabangi na kami, Oh Dios nga gamahanan
Sa pagdayeg; mahimayaon Ka.
Ug silimbahon man.
Harian Mo kami, Oh Amahan.


Kristo nga Pulong sa Dios,
Sa Imong kagahum, Modaug Ka!
Panalangini na ang gingharian Mo
Komunsad ka karon sa lungsod Mo.


Espiritu sa Dios, Ang Maglilipay Ka, Hupnga kami.
Pun-a sa gugma Mo, Sa langitnong gahum,
Lamdagi ang tanan sa grasya Mo.


Oh Dios nga Amahan, Anak, Espiritu, Dayegon Ka!
Tugutan Mo, Oh Dios, Nga sa himaya Mo.
Mag-ambahan kami sa gihapon.

No comments:

Post a Comment