Sunday, March 7, 2010

Santo! Santo! Santo! Dios Na Gamhanan

Santo! Santo! Santo! Dios nga gamhanan

Magaawit ang tanan sa kabuntagon pa;

Santo! Santo! Santo! Dios nga maluloy-on!

Tulo ka personas, usa ra ka Dios!


Santo! Santo! Santo! Dios silimbahon!

Tanan nga balaan diha sa tiilan mo:

Mga manulonda nagyukbo Kanimo.

Dios way sinugdanan, way katapusan.


Santo! Santo! Santo! Sa Imong himaya

Dili man makakita ang makasasala;

Walay laing putli, kon dili ikaw ra

Hingpit, matarong, mahigugmaon.


Santo! Santo! Santo! Dios nga gamhanan!

Tanang mga buhat Mo Kanimo nagdayeg:

Santo! Santo! Santo! Dios nga maluloy-on! Amen

No comments:

Post a Comment